Monetary Research Center

ФИНАНСОВОТО БОГАТСТВО УСЛОВИЯТА НА ПАРИЧНИЯ СЪВЕТ В БЪЛГАРИЯ
Issued in Saturday, May 04, 2019

Преходът от централно-планова към пазарна икономика води до съществени преразпределителни процеси поради необходимостта да се извършат редица реформи, свързани със смяна на собствеността, либерализиране на пазара, структурни промени, създаване на институции, определени пазарни правила и утвърждаването на законодателни норми, за които няма ясно и точно предписание как да се извършат и да се осъществят във времето. Продължителността на преходния период зависи от склонността и готовността на икономическите агенти да променят своето икономическо мислене, свързано с протичащите процеси в икономиката, да се превърнат в пазарни субекти с рационално поведение, максимизиращи полезността от едно или друго свое решение. Процесът на прехода се характеризира с макроикономически дисбаланси и неравновесия, които неизменно водят до преразпределение на богатството в икономиката.

ISBN: 978-619-90797-4-4

 
(2.38MB)

This paper is available as PDF (2.38MB)

BECOME A FELLOW OF MRC | MRC 5th Annual Conference Click here