Monetary Research Center

Books

ФИНАНСОВОТО БОГАТСТВО УСЛОВИЯТА НА ПАРИЧНИЯ СЪВЕТ В БЪЛГАРИЯ
by MIHAYLOVA BORISOVA Gergana | Saturday, May 04, 2019

Преходът от централно-планова към пазарна икономика води до съществени преразпределителни процеси поради необходимостта да се извършат редица реформи, свързани със смяна на собствеността, либерализиране на пазара, структурни промени, създаване на институции, определени пазарни правила и утвърждаването на законодателни норми, за които няма ясно и точно предписание как да се извършат и да се осъществят във времето. Продължителността на преходния период зависи от склонността и готовността на икономическите агенти да променят своето икономическо мислене, свързано с протичащите процеси в икономиката, да се превърнат в пазарни субекти с рационално поведение, максимизиращи полезността от едно или друго свое решение. Процесът на прехода се характеризира с макроикономически дисбаланси и неравновесия, които неизменно водят до преразпределение на богатството в икономиката.

ISBN: 978-619-90797-4-4

 
MONETARY REGIMES. 20 YEARS OF CURRENCY BOARD IN BULGARIA

The third annual scientific conference of the MRC was held from 12th to 13th of October 2017 at the University of National and World Economy (UNWE) in Sofia, Bulgaria.

Main accent on the 3rd Annual Conference conference was the monetary regimes with special focus on 20 years of currency board in Bulgaria. Researchers and professionals from more than 9 countries took part.

   The present book consists papers in English and Bulgarian languages 

ISBN 978-619-90797-3-7

СИСТЕМЕН РИСК ПРИ ВАЛУТЕН БОРД И В ПРОЦЕСА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ЕВРОЗОНАТА
by CHOBANOV Petar | Monday, December 17, 2018

Паричният съвет в България бе въведен след тежката финансова криза от края на 1996г. и началото на 1997г., с цел стабилизиране на икономическите очаквания и осигуряване на рамка за осъществяване на структурни и институционални реформи за постигане на устойчив икономически растеж. Изминалите над седем години от функционирането му доведоха до постигане на добри макроикономически резултати и приключване на преговорите за членство в ЕС. Процесите на преструктуриране и приватизация могат да се смятат относително за приключени, като една от сферите със сериозно чуждестранно участие е банковата система. Независимо от подобряването на стопанската среда, постигането и запазването на икономическа стабилност е от първостепенно значение за бъдещото развитие. Много важен инструмент за анализ и въздействие се явява познаването на източниците на системен риск в икономиката, възможностите за неговото проявление, чрез специфичния му механизъм на предаване на шоковете, както и мерките за ограничаването му. Процесите на интеграция към международното финансово пространство усложняват анализа и изискват задълбочени познания за съвременното икономическо развитие.

ISBN 978-619-90797-2-0           Previous 1 2 3 Next 
BECOME A FELLOW OF MRC | MRC 5th Annual Conference Click here